top of page
20221109_083251.jpg

Studiesenteret gratulerer Ragnvald Storvoll som «doktor philosophia».


Ragnvald Storvoll forsvarte sin doktorgradsavhandling ved UiT Norges arktiske universitet 26. 5. Dette ble markert med en tilstelning i auditoriet på Studiesenteret der vi kunne følge prøveforelesningen og disputasen direkte overført. Representanter og ansatte fra styret i Studiesenteret, representanter fra Sparebank 1 Nord-Norge og flere av Ragnvald sine kolleger fra Nordavind Utvikling Dyrøy var til stede.


Dette var en stor dag også for Studiesenteret som kunne markere at vi har tilrettelagt for den første doktorgradsstudent ved Studiesenteret.


Sparebank 1 Nord-Norge har gitt Studiesenteret midler til et prosjekt med tre doktorgradsstudenter. Prosjektet har vært ledet av tre professorer ved UiT (Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Rørvik og Svein Jentoft). Ragnvald er den første som har fullført, og styreleder Arnfinn Andersen orienterte om bakgrunnen for prosjektet og takket banken og overrakte blomster.


Ragnvald leverte sin avhandling 23.12. 2019 for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap - graden philosophiae doctor med tittelen: «Ung drivkraft i nord. Unges legitime medvirkning i stedsutvikling». Avhandlingen består av en artikkelsamling som inneholder tre artikler og en sammenfattende del («kappen»). Hovedveileder; professor emeritus Tom Tiller og biveileder; instituttleder Odd Arne Thunberg begge ved HSL-fak, UiT Norges arktiske universitet.

Kommisjonen har bestått av professor Mats Ekholm, Karlstads universitet, professor Yngve Troye Nordkvelle, Høgskolen Innlandet og førsteamanuensis Kristin Emilie Bjørndal, UiT Norges arktiske universitet. Kommisjonen uttaler blant annet følgende om avhandlingen:

«Ragnvald Storvoll har gjennomført et engasjerende forskningsarbeid med fokus på ungdoms forhold til lokalsamfunnet og deres legitime medvirkning. Unges reelle innflytelse i lokalsamfunnsutvikling er et felt det mangler norsk forskning på. Storvoll forskningsbidrag på dette området er derfor relevant og viktig. Oppmerksomheten er rettet på ungdommers oppfatninger av å ikke bli hørt av lokalsamfunnets etablerte aktører. De unge ønsker å bli lyttet til for å kunne medvirke til en god framtid der de bor. Basert på tett arbeid med unge mennesker som i dag ønsker å ha innflytelse over fremtiden, beskriver Storvoll hvordan de unges ideer om arbeidsliv og sosialt liv kan utnyttes. Han undersøker betingelsene for stedsuavhengig arbeid som en mulig strategi for tilflytting og utvikling av et mer variert arbeidsmarked i små samfunn i nord. Han viser unges syn på sin egen fremtid og deres vurderinger av i hvilken grad de kan se for seg å ha nordnorske steder som grunnlag for bosted under fremtidig yrkesaktivitet.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page